ברוכים הבאים למשתמשי רובין ושירות וואלה-רובין.
אנו מקווים כי השימוש באתר/יישומון יסייע לך למקסם את החיסכון הפנסיוני שלך ולהוזיל את עלויות הביטוח שלך.

להלן תנאי השימוש אתר/יישומון רובין: עליך לקרוא את תנאי שימוש אלו בעיון, בטרם שימוש באתר/יישומון. כל שימוש באתר/יישומון כפוף לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין הרלוונטי. ובעצם השימוש באתר/יישומון, אתה מביע הסכמתך לאמור בהם. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר/יישומון.מבוא זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.תנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש באתר/יישומון לבין רובין, ואין לראות בו הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

• תנאי השימוש מופנים ומתייחסים לנשים וגברים כאחד, ומנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

• בכל מקום שבו הוראות תנאי השימוש מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.

• כותרות הסעיפים לתנאי השימוש הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.

• בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לפרסומים אחרים של רובין, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או ברדיו ו/או באתר/יישומון אינטרנט אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש אלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.

• רובין היא זו שמנהלת את האתר בו נמכר המוצר הביטוחי, היא זו שמציעה ומוכרת את המוצר הביטוחי ו-Walla אינה צד להתקשרות זו;

• רובין נושאת באחריות למוצר הביטוח הנמכר;

נא קרא בעיון את כל חלקי תנאי השימוש.
בתנאי שימוש אלה:
"האתר" - אתר האינטרנט שכתובתו www.robinhoodpro.com לרבות המערכות שבו.
"המערכות" - מערכת "פרופיל פנסיוני", "פרופיל ביטוחי" מערכת עתידית אשר רובין תתפעל באתר/יישומון.
"רובין" - רובין הוד סוכנות לביטוח פנסיוני 2016 בע"מ הינה גוף מפוקח ע"י רשות שוק ההון והביטוח והינה חברת בת בבעלות מלאה של רובין הוד פרו בע"מ, סטארטאפ טכנולוגי עטור פרסים המוכר ונתמך ע"י הרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי). בכל מקום בו רשום בתנאי השימוש רובין או רובין הוד יש לראות את החברה הרלוונטית כאחת משתי החברות.
"כוח עליון" - כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של רובין, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל רובין ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של רובין ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.
"מוצר" - כל שירות המוצע באתר/יישומון, כגון, אך לא רק: פוליסות ביטוח, מוצרים פנסיוניים לרבות קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות.
"ספק" - כל גורם שמספק מוצר או מידע כלשהו בהקשר של שימוש המשתמשים באתר/יישומון. לרבות אך לא רק: חברות הביטוח, סוכנויות ביטוח, בנקים וספקי אשראי.
"שימוש באתר/יישומון" - גלישה ו/או צפייה באתר/יישומון ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר/יישומון (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש במערכות, ו/או הזמנת מוצר ו/או רכישת מוצר , וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.

כללי

1. השימוש באתר/יישומון, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

2. תנאי שימוש אלה, ביחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, הינם הבסיס לשימוש באתר/יישומון, וכל שימוש באתר/יישומון, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה.

3. רובין עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את תנאי השימוש באתר/יישומון מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. השימוש באתר/יישומון ו/או במערכות יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר/יישומון .

4. רובין שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר/יישומון בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידי המשתמש.

5. לצורך רישום לשימוש באתר/יישומון עליך לסמן את תיבות הסימון וללחוץ על כפתור האישור. סימון התיבות, מילוי הפרטים בהליך הבקשה ולחיצה על כפתור האישור מהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הבנת אותם והנך מסכים להם.

6. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

7. למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לרובין על פי כל דין.

8. מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי רובין תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית לרובין, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל רובין (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של רובין תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של רובין (או אי פעילותה) כאמור.השימוש באתר/יישומון.

9. רשאי להירשם לשימוש באתר/יישומון כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:.
9.1 כל מי שהינו בגיר מעל גיל 24, בעל כשירות משפטית והינו אזרח ישראלי.
9.2 . בעל תעודת זהות תקפה.
9.3 בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי (למעט כרטיס מסוג דיינרס).
9.4. בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
9.5. בעל כתובת בישראל.
9.6. לעניין רכישת פוליסת ביטוח רכב – בעל רישיון נהיגה תקף.

10. האתר מוגש לך AS-IS נכון למועד כניסתך לאתר. רובין עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר/יישומון איננו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר/יישומון, והינן למיטב ידיעתה של רובין ואינן מתעדכנות באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המערכות.

11. הנך מצהיר, כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את המוצרים. רובין איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר/יישומון תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים.

12. הנך מצהיר כי כל מידע שהנך מוסר באתר/יישומון הינו נכון ומדויק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי רובין וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון חברות ביטוח, סוכני ביטוח, ספקי הלוואות ואשראי, חברות כרטיסי אשראי וחברת המסלקה הפנסיונית) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים. הנך מצהיר כי תעדכן את רובין על כל שינוי במידע באופן מיידי.

13. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.

14. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר/יישומון שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:
14.1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
14.2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר/יישומון , בין לרובין ובין למשתמשים אחרים.
14.3. העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
14.4. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
14.5. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
14.6. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
14.7. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
14.8. קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר/יישומון שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).
14.9. שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי
14.10. לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.
14.11. לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר/יישומון , לרבות הפעולות המנויות לעיל.

15. רובין שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר/יישומון וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

16. רובין עושה כל מאמץ לנטר את התכנים המובאים באתר/יישומון, עם זאת אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העסקה.

17. רובין שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר/יישומון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רובין עשויה למנוע שימוש באתר/יישומון, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
18.1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר/יישומון .
18.2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.
18.3. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה ברובין, באתר/יישומון בציוד רובין, במידע המצוי ברובין ו/או במשתמשים אחרים.

19. רובין רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת המוצרים שבאתר/יישומון, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

רישום לאתר
20. השימוש באתר/יישומון כפוף לרישום. במקרה ותחליט להירשם לאתר תקבל שם משתמש וסיסמה, ובחלק מהמקרים, קוד סודי. הנך מצהיר כי שימושך בשםהמשתמש, הסיסמא והקוד הסודי יהא אישי וכי הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך שמירת פרטי זיהוי אלו באופן סודי וראוי (לרבות אי שמירת הפרטים במחשב ואי מסירתם לגורם אחר) וכי לא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו שימוש. רובין לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש, סיסמה או קוד סודי של המשתמשים באתר/יישומון.

שימוש במידע
21. הנך מצהיר כי רובין רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

22. הנך מסכים כי רובין תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהספקים.

23. שים לב! ככל שאימות הזיהוי ייעשה על ידך באמצעות כרטיס חיוב מיידי/דיירקט (Debit) אזי תחויב בפועל בגין הליך בדיקת הכרטיס בסך של 1 ₪ (שקל אחד). ככל שאימות הזיהוי ייעשה באמצעות כל כרטיס אשראי אחר שאינו Debit אזי הליך הבדיקה יהא כרוך בתפיסת/שריון 1 ₪ (שקל אחד) מתוך מסגרת האשראי שלך לתקופה של עד 7 ימי עסקים (משך הזמן עלול להשתנות בהתאם לסוג הכרטיס) ומבלי שהסכום ייגבה בפועל. שים לב, לא ניתן להזדהות במערכות באמצעות כרטיס מסוג דיינרס. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מסכים במפורש לכל האמור בסעיף זה והנך פוטר בזה את המפעילה מכל אחריות בקשר עם גביית התשלום או תפיסת/שריון המסגרת כאמור.

24. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") מרובין ומצדדים שלישיים.

25. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מרובין ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מרובין ו/או מהצדדים השלישיים.

26. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור הישיר או הפרסומות כאמור, עליך להודיע לרובין על כך בכתב באמצעות הדוא"ל info@robinhoodpro.com או באמצעות פקס מס' 03-9179888 או בדואר רגיל אל: יגאל אלון 90 , ת"א מיקוד - 6789310 תשומת לבך – רובין רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר/יישומון במקרה בו תבקש להסיר את שמך ממאגרי המידע של רובין כאמור בסעיף 26 לעיל.

אבטחת מידע
27. רובין עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר/יישומון, בהתאם לנהוג ולמקובל באתר/יישומון ים מסוג זה. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של רובין להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות, ורובין איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכימידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

28. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר/יישומון נשמר על ידי רובין באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי רובין ו/או ספק שימוש בפרטי מידע אלה שאיננו למטרות האמורות בתנאי שימוש אלה. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת רובין ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לספק ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים
29. בטרם רכישת מוצר או שירות, יש לשוב ולעיין בתנאי השימוש היטב.

30. הצעת מחיר כפופה לתנאי השימוש ובקשר לפוליסות ביטוח, לתנאים המיוחדים של כל פוליסה.

31. הצעת המחיר נעשית על בסיס המידע שמסרת באתר/יישומון ולפיכך אם לא מסרת את כל המידע ו/או אם מסרת מידע שגוי ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין הצעת המחיר לבין הפוליסה הסופית. רובין איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מכך.

32. רובין איננה חברת ביטוח ולפיכך קבלת הצעת המחיר מותנית בזמינות הקשר למחשבי חברת הביטוח ואיכותו. רובין איננה מבטיחה כי בעת השימוש באתר/יישומון בזמן נתון תוכל לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח המוצגות באתר/יישומון.

33. פרסום המוצרים על ידי רובין אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת רובין לרכוש את המוצרים, ואינו מעיד על הסכמת רובין לתוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של המוצרים המוצגים. מובהר בזאת כי רובין אינה בודקת, עורכת או מפקחת על תוכן המוצרים ואינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הזמינים.

34. מובהר כי ספקים עמם רובין עומדת בקשר לצורך קבלת הצעות מחיר, אינם פועלים בימי שבת ו/או חג (למיטב ידיעתה של רובין), ולפיכך לא ניתן לקבל הצעות מחיר לפוליסה ו/או להפיק פוליסה.

35. יודגש כי אין בקבלת הצעת מחיר ו/או אישור הזמנה ו/או תנאי הפוליסה כדי להוות הפוליסה עצמה ו/או כדי להוות אסמכתא המעידה לגבי התקשרות הלקוח עם רובין ו/או חברת הביטוח או כדי להוות אישור לגבי הפקת הפוליסה.

36. רובין שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע הצעות ביטוח על-פי שיקול דעתה ומסיבותיה. הודעה על כך תועבר למשתמש.

37. במקרה ותחליט שלא לבצע רכישה על פי הצעה, תהיה תוקפה של ההצעה עד לסוף החודש הקלנדרי בו הוצאה ההצעה והיא תפקע מאליה בסוף אותו החודש ללא צורך בהודעה נוספת.

38. תנאי הפוליסה לרבות תנאים מקדימים (כגון המצאת טפסים ומידע נוסף) שונים מחברה אחת לרעותה. במהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות עליך לשים לב וליתן את הדעת לתנאים הנוספים והייחודיים בין פוליסה לפוליסה כמו גם לתנאיםייחודיים ונוספים, כמו גם הצורך בהמצאת פרטים נוספים, לשם כניסת הפוליסה לתוקף.

39. לצורך רכישת מוצרים הנך נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לרובין ולחברת הביטוח לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.

40. במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה על צג המחשב שלך/הטלפון הנייד ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הפוליסה המצויה אצל רובין ו/או אצל חברת הביטוח, העותק המצוי אצל רובין ו/או אצל חברת הביטוח יגבר ולרובין לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא. לידיעתך, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי הפוליסה לאחר שהופקה אסורה בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.

41. במקרה ובו תרצה לבטל רכישת מוצרים ו/או שירותים תוכל לעשות זאת בהתאם להוראות כל דין.

קנין רוחני
42. כל המידע המצוי באתר/יישומון הינו רכושה הבלעדי של רובין. לעניין זה מידע – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, לביטוחים, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.

43. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של רובין ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

אחריות
44. רובין אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה לרובין בקשר לכך.

45. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רובין רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.

46. אופן הצגת המוצרים באתר/יישומון כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של רובין.

47. בטרם תבקש הצעה לביטוח ו/או לרכוש מוצרים באתר/יישומון עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר/יישומון . ככל שאתה בוחר לרכוש או להסתמך על המוצרים באתר/יישומון , הרי שאתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית.רובין לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר/יישומון .

48. רובין אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון מוצרים כלשהו, או מוצר ספציפי כלשהו.

49. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שרובין עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר/יישומון יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

50.באתר/יישומון מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר/יישומון נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון חברות הביטוח, בנקים ושאר ספקים. רובין איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדויק והנך יודע כי רובין לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. רובין איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

51. הצעות מחיר, הפקת פוליסות ותהליכי הפקת מידע (כגון מהמסלקה הפנסיונית) תלויות בחיבור למחשבי הספקים ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.

52. במקרה בו הצעת הביטוח שנרכשה נמוכה באופן חריג מאוד ביחס לכל ההצעות האחרות, סביר שמדובר בתקלה ועליך האחריות לוודא מול רובין שהצעת המחיר החריגה, לכאורה, תקפה.

53. רובין איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר/יישומון תהיה התקשורת עמך או עם הספקים תקינה ואיכותית. רובין לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר/יישומון– כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר/יישומון– כולם או חלקם.

54. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר/יישומון ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של רובין.

55. במידה ואינך מרוצה מהאתר הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר/יישומון .

56. האמור באתר/יישומון ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר/יישומון איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם רובין ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג' שהוא, למעט במקרה בו צוין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח בעקבות פנייתך.

57. אין במידע באתר/יישומון ובתכנים המצויים באתר/יישומון משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץהשקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק ומורשה ע"י הרשות לניירות ערך.

שיפוי
58. הנך מתחייב לשפות את רובין ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.

59. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד רובין בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם רובין פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

הודעות
60. הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר ולרובין בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר/יישומון: www.robinhoodpro.com כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה לרובין – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי רובין על קבלת ההודעה.

המחאת זכויות
61. רובין תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר/יישומון, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

תניית שיפוט
62. הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בו (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר/יישומון, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר/יישומון , נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

"ביטוח פנסיוני"

האמור בחלק זה יחול על השימוש במערכת סטאטוס פנסיוני, וזאת בנוסף לכל הוראות החלק הכללי (חלק ב') ומבלי לגרוע מהוראות החלק הכללי כאמור."
63. ביטוח פנסיוני" הנה מערכת אינטרנטית המאפשרת לך לצפות במידע על המוצרים הפנסיונים המרכיבים את החיסכון הפנסיוני שלך. שירות איסוף המידע נעשה עבורך על ידי רובין, באמצעות פניה למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ("המסלקה") המופעלת על ידי חברת סוויפטנס בע"מ ("סוויפטנס"), בפיקוח משרד האוצר. שירות ניתוח המידע, הצגתו ותפעולה של המערכת, לרבות כל השירותים והתכנים המשולבים במערכת, נעשה על ידי רובין.

מסירת מידע אישי ושימוש במידע
64. הנך מסכים כי רובין תעשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהמסלקה (כמפורט להלן).

65. הנך מסכים כי רובין תקבל מידע אודות כל מוצר פנסיוני (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, "חוק הייעוץ הפנסיוני") המנוהל עבורך ותוכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני, מכל גוף מוסדי (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ הפנסיוני), באמצעות המסלקה, לרבות מידע בקשר עם הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלך במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.

66. עליך לקרוא גם את מדיניות האבטחה של סוויפטנס המפורטת בכתובת:
http://www.swiftness.co.il/Documents/terms_use1.pdf

הר הביטוח
67. הנך מסכים כי רובין תפנה בשמך ובפרטים שתספק לגבי תאריך הנפקת תעודת הזהות, מספר תעודת הזהות ומידע לגבי הנפקת דרכון ויציאה מהארץ או כל מידע אחר שיחליף את שאלות האימות הללו ע"י משרד האוצר.

68. הנך מבקש ומסכים כי רובין תשמור את המידע הזה באתר/יישומון לשימושך וכי תוכל להציג לך מוצרים חלופיים טובים או מתאימים יותר בהתאם למידע זה.

69. בכל מקרה שתחליט לרכוש או להחליף מוצר ביטוחי יתכן כי רובין תאלץ לצאת שוב ולבדוק את המידע העדכני שלך להימנע מקבלת החלטה על בסיס מידע שהתיישן.

70. ידוע לך כי ניתוח המידע שנמסר על ידך ו/או על ידי המסלקה ו/או צדדים שלישיים, הצגתו במערכת, ותפעול המערכת נעשה על ידי רובין בלבד.

71. המידע בנוגע לדמי הניהול המשולמים על ידך והחיסכון הצפוי מניוד מוצר פנסיוני נתון בין גופים מוסדיים שונים, מחושב בהתאם לנתונים אשר נמסרו על ידך וכן על בסיס נתונים שהתקבלו מהמסלקה ו/או הגופים המוסדיים ו/או צדדים שלישיים נוספים, ותוך התחשבות בהערכות והנחות אקטואריות המבוססות על שיטות חישוב עפ"י הנחיות משרד האוצר בקשר עם הפרשות שיעשו על ידך למוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורך, גיל הפרישה הצפוי ונתונים נוספים, אשר יכול וישתנו בעתיד. הנתונים המוצגים במערכת הינם הערכה בלבד ואינם בגדר התחייבות כלשהי מצד רובין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי המערכת אינה כוללת ואינה מציגה נתונים עבור כל המוצרים הפנסיונים ו/או כל הגופים המוסדיים הקיימים בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל ואין במידע המופיע במערכת, לרבות ביחס לדמי הניהול והחיסכון הצפוי מניוד מוצר פנסיוני בין גופים מוסדיים שונים בכדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהי מצד רובין ביחס לטיבם ו/או עדיפותם (או לחלופין נחיתותם) של אפשרויות החיסכון המופיעות במערכת בהשוואה לכלל אפשרויות החיסכון הקיימות בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל באמצעות מוצרים פנסיונים ו/או גופים מוסדיים שאינם מופיעים במערכת.

72. בנוסף, שים לב כי מלבד המידע המוצג במערכת בקשר עם דמי ניהול ו/או תשואה קיימים משתנים נוספים אשר עליך לשקול בטרם קבלת החלטה בדבר ניוד מוצר פנסיוני (אחד או יותר) מהמוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורך ו/או כל החלטה אחרת הנוגעת לחסכון הפנסיוני שלך ועליך לשקול היטב את משמעות ההחלטה וההתחייבויות הכספיות הקשורות לכך. לפיכך, אין להסתמך על המידע המופיע במערכת ו/או לפעול על בסיסו בלבד ואין במידע כאמור בכדי למצות את מלוא אפשרויות החיסכון הפנסיוני העומדות לרשותך. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע במערכת ו/או הסתמכות על מידע כאמור. הנך מסכים במפורש ליטול על עצמך את מלוא האחריות על כל החלטה ו/או פעולה אשר תתבצע על ידך בהסתמך על מידע המופיע במערכת, לרבות מידע בקשר עם דמי ניהול והנך פוטר בזה את רובין מכל אחריות בקשר עם החלטה ו/או פעולה כאמור.


תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 15.1.2020.

לדף הבית