ברוכים הבאים לרובין
אנו מקווים כי השימוש באתר ו/או ביישומון יסייע לך למקסם את החיסכון הפנסיוני שלך ולהוזיל את עלויות הביטוח שלך.

להלן תנאי השימוש אתר וביישומון רובין :

עלייך לקרוא את תנאי שימוש אלו ואת מדיניות הפרטיות הזמינה ב[www.robinhoodpro.com/term-of-use/privacy-heb] ("מדיניות הפרטיות", ויחד עם תנאי השימוש - "הסכמי השימוש") בעיון, בטרם התקנה ו/או שימוש באתר ו/או ביישומון.

כל שימוש באתר ו/או ביישומון כפוף להסכמי השימוש ולהוראות הדין הרלוונטי. ובעצם השימוש באתר ו/או ביישומון, אתה מביע הסכמתך לאמור בהם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהסכמי השימוש, אנא הימנע התקנת היישומון ו/או משימוש באתר ו/ או ביישומון.

מבוא זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

הסכמי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש באתר ו/או ביישומון לבין רובין, ואין לראות בו הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

א.כללי


1. הגדרות. בתנאי שימוש אלה:
1.1. "האתר" - אתר האינטרנט שכתובתו www.robinhoodpro.com לרבות המערכות שבו.

1.2. "המערכות" - מערכת "פרופיל פנסיוני", "פרופיל ביטוחי" מערכת עתידית אשר רובין תתפעל באתר ו/או ביישומון.

1.3. "משתמש" - המשתמש בשירותים, ביישומון ו/או באתר או המבקש לעשות במי מהם

1.4. "רובין" - רובין הוד סוכנות לביטוח פנסיוני 2016 בע"מ, אשר הינה גוף מפוקח ע"י רשות שוק ההון והביטוח והינה חברת בת בבעלות מלאה של רובין הוד פרו בע"מ, סטארטאפ טכנולוגי עטור פרסים המוכר ונתמך ע"י הרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי). בכל מקום בו רשום בתנאי השימוש רובין או רובין הוד יש לראות את החברה הרלוונטית כאחת משתי החברות הנ"ל.

1.5. "כוח עליון" - כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של רובין, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה, אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל רובין ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של רובין ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.

1.6. "מוצר " - כל שירות או מוצר המוצע באתר ו/או ביישומון, כגון, אך לא רק: פוליסות ביטוח, מוצריםפנסיוניים לרבות קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות.

1.7. "ספק" - ספק כללי או ספק ביטוח.

1.8. "ספק כללי" - כלגורם שמספק מוצר, שירות או מידע כלשהו בהקשר של שימוש המשתמשים באתר ו/או ביישומוןואינו ספק ביטוח, לרבות אך לא רק: בנקים, ספקי אשראי, חברות תקשורת, וגופים המאחסניםאת מידע המערכת (כהגדרתו במדיניות הפרטיות).

1.9. "ספק ביטוח" - גורם שרובין בקשר עימו, מתחום הביטוח והפנסיהו/או חברות הביטוח המובילות בארץ (לרבות מגדל, הראל, הפניקס, כלל ומנורה) וכן משווקים פנסיוניים מטעמן.

1.10. "שימוש באתר ו/או ביישומון" - גלישהו/או צפייה באתר ו/או ביישומון ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתרו/או ביישומון (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם),שימוש במערכות, ו/או הזמנת מוצר ו/או רכישת מוצר, וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצעבמסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.

2. תנאי השימוש מופנים ומתייחסים לנשים וגברים כאחד, ומנוסחיםבלשון זכר למען הנוחות בלבד.  

3. בכל מקום שבו הוראות תנאי השימוש מופנות כלפי יחיד, יחולוהוראות אלו גם כלפי רבים, ולהיפך.      

4. כותרות הסעיפים לתנאי השימוש הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולאישמשו לפרשנותו.

5. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לפרסומים אחרים של רובין,לרבות באינטרנט, בעיתונות הכתובה ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או ביישומון , יגברוהוראות תנאי השימוש אלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.

6. רובין הוד רשאית לשנותאת תנאי השימוש, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בדרך של שינוי, מחיקה,הסרה, הורדה ו/או הוספה של תנאים ו/או הוראות ("שינוי"). השימושביישומון, באתר ו/או במי מהמוצרים לאחר שינוי, ייחשב כהסכמה לשינוי.

7. רובין שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר ו/אוביישומון בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידי המשתמש.

8. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראותתנאי השימוש ו/או הסכמי השימוש לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

9. למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכותהמוקנית לרובין על פי כל דין.

10. מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי רוביןתבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או מוקנית לרובין,במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל רובין (אותחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של רובין תהאסופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותהשל רובין (או אי פעילותה) כאמור.

11. יתכן ורובין תספק מוצרים שונים להם יהיו תנאים נוספים ו/או שונים(דוגמת ביטוח פנסיוני כמפורט להלן). התנאים שרובין תספק הינם מצטברים לתנאיםהאמורים במסמכי השימוש ואינם באים לגרוע מהם, אלא אם נאמר במפורש.

ב. השימוש באתר ו/או ביישומון

12. לצורך רישום לשימוש באתר ו/או ביישומון עליך לסמן את תיבותהסימון וללחוץ על כפתור האישור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בסימון התיבות, מילויהפרטים בהליך הבקשה ולחיצה על כפתור האישור מהווה אישור נוסף כי קראת את האמורבהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הבנת אותם והנך מסכים להם.

13. רשאי להירשם לשימוש באתר ו/או ביישומון רק אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאים (וכל משתמש מצהיר ומתחייב שהוא עומד בתנאים והגבלות אלו):

13.1. בגיר מעל גיל 24, בעל כשירות משפטית והינו אזרח ישראלי.

13.2 בעל תעודת זהות תקפה.

13.3 בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי (למעט כרטיס מסוג דיינרס).

13.4 בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

13.5 בעל כתובת בישראל.

13.6 לעניין רכישת פוליסת ביטוח רכב – בעל רישיון נהיגה תקף.

14. האתר והיישומון מוגשים כמו שהם (as is), לפי זמינותם(as available) .  רובין עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר ו/או ביישומון איננו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים ו/או בכל עת. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר ו/או ביישומון, והינן למיטב ידיעתה של רובין ואינן מתעדכנות באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המערכות.

15. הנך מצהיר, כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את המוצרים. רובין איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר ו/או ביישומון תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים.

16. הנך מצהיר כי כל מידע שהנך מוסר באתר ו/או ביישומון הינו נכון ומדויק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי רובין וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון חברות ביטוח, סוכני ביטוח, ספקי הלוואות ואשראי, חברות כרטיסי אשראי וחברת המסלקה הפנסיונית) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת שירותים ו/או מוצרים. הנך מצהיר כי תעדכן את רובין על כל שינוי במידע באופן מיידי.

17. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.

18. לצורך שימוש במוצרים, רובין הוד מעניקה לך רישיון אישי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה, לעשות שימוש באתר ו/או ביישומון, לפי הסכמי השימוש והדין בלבד. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר ו/או ביישומון שלא לצורך קבלת המוצרים וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי, או למטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

18.1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).

18.2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר ו/או ביישומון, בין לרובין ובין למשתמשים אחרים.

18.3 העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).

18.4. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.

18.5. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.

18.6 העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.

18.7. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את פעילותו התקין של האתר.

18.8. קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר ו/או ביישומון שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).

18.9 שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.

18.10. לרשום פרטים של אנשים אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.

18.11. לשדל, לסייע ו/או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר ו/או ביישומון , לרבות הפעולות המנויות לעיל.

19. רובין שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע כל פעילות אסורה באתר ו/או ביישומון וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

20. רובין עושה כל מאמץ לנטר את התכנים המובאים באתר ו/או ביישומון, עם זאת אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע עסקה.

21. רובין שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר ו/או ביישומון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

22. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רובין עשויה למנוע שימוש באתר ו/או ביישומון למשתמש, למשתמש רשום ו/או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

22.1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר ו/או ביישומון.

22.2.נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או נמסרו פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.

22.3. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה ברובין, באתר ו/או ביישומון, בציוד של רובין, במידע המצוי ברובין ו/או במשתמשים אחרים.

23. רובין רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או היישומון, כולו או חלקו, באופן זמני או לצמיתות, ביחס לחלק מהמשתמשים או כולם, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת המוצרים שבאתר ו/או ביישומון, כולם או חלקם, ביחס לחלק מהמשתמשים או כולם, לצמצם ו/או להגביל את השימוש כאמור לעיל, מבלי ליתן כל הודעה מוקדמת

ג. רישום לאתר

24. השימוש במוצרים מסוימים, באתר ו/או היישומון ו/או חלקים מהם, כפוף לרישום ופתיחת חשבון אישי ("חשבון אישי") [ במקרה ותחליט לפתוח חשבון אישי תקבל שם משתמש וסיסמה, ובחלק מהמקרים, קוד סודי ("פרטי הרישום"). הנך מצהיר כי שימושך בשם המשתמש, הסיסמא והקוד הסודי יהא אישי וכי הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך שמירת פרטי זיהוי אלו באופן סודי וראוי (לרבות אי שמירת הפרטים במחשב ואי מסירתם לגורם אחר) וכי לא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו שימוש. רובין לא תישא באחריות כלשהי לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש, סיסמה או קוד סודי של המשתמשים באתר ו/או ביישומון. פרטי הרישום הינם מידע סודי של רובין הוד והם ניתנים לך רק לשם שימושך האיש באתר ו/או ביישומון לפי הסכמי השימוש.

ה. שימוש במידע

25. השימוש באתר ו/או ביישומון עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

26. תנאי שימוש אלה, ביחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, הינם הבסיס לשימוש באתר ו/או ביישומון, וכל שימוש באתר ו/או ביישומון, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה.

27. הנך מצהיר כי רובין רשאית להשתמש במידע המערכת (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

28. הנך מסכים כי רובין תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהספקים.

29. שים לב! ככל שאימות הזיהוי ייעשה על ידך באמצעות כרטיס חיוב מיידי/דיירקט (Debit) אזי תחויב בפועל בגין הליך בדיקת הכרטיס בסך של 1 ₪ (שקל אחד). ככל שאימות הזיהוי ייעשה באמצעות כל כרטיס אשראי אחר שאינו Debit אזי הליך הבדיקה יהא כרוך בתפיסת/שריון 1 ₪ (שקל אחד) מתוך מסגרת האשראי שלך לתקופה של עד 7 ימי עסקים (משך הזמן עלול להשתנות בהתאם לסוג הכרטיס) ומבלי שהסכום ייגבה בפועל. שים לב, לא ניתן להזדהות במערכות באמצעות כרטיס מסוג דיינרס. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מסכים במפורש לכל האמור בסעיף זה והנך פוטר בזה את המפעילה מכל אחריות בקשר עם גביית התשלום או תפיסת/שריון המסגרת כאמור.

30. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת תכנים שרובין הוד מאמינה שעשויים לעניין אותך לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות (כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") או משלוח תכנים בדרך של דיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות - תשמ"א-1981) או בדרך אחרת.

31. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מרובין ו/או מצדדים שלישיים לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, מרובין ו/או מהצדדים השלישיים.

32. בנוסף, הנך מסכים ומאשר לרובין להעביר לספקי הביטוח, לרבות מגדל, הראל, הפניקס, כלל ומנורה וכן למשווקים פנסיוניים מטעמן, ככל שרובין תמצא לנכון, את כל הנתונים שמסרת לרובין וכן את כל הנתונים, לרבות נתונים פנסיוניים ונתוני תיק הביטוח אודותיך שיתקבלו מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח, וזאת לצורך מתן שירותים כגון: תיאום וקיום שיחת שירות ביחס לתיק הפנסיוני והביטוחי שלך, שיווק ומכירה של מוצרים פנסיוניים ותוכניות ביטוח, מתן שירות וטיפול שוטפים, יצירת קשר, מסירת עדכונים וכיו"ב.

33. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור הישיר או הפרסומות כאמור, עליך להודיע לרובין על כך בכתב באמצעות הדוא"ל info@robinhoodpro.com או באמצעות פקס במס' 03-9179888 או בדואר רגיל אל: יגאל אלון 90 , ת"א מיקוד – 6789310.
34. לתשומת ליבך – רובין רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר ו/אוביישומון במקרה בו תבקש להסיר את שמך ממאגרי המידע של רובין כאמור בסעיף ‎לעיל.

ה. הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים

35. בטרם רכישת מוצר או שירות, יש לשוב ולעיין בתנאי השימוש היטב.

36. הצעת מחיר כפופה לתנאי השימוש ובקשר לפוליסות ביטוח, לתנאים המיוחדים של כל פוליסה.

37. הצעת המחיר נעשית על בסיס המידע שמסרת באתר ו/או ביישומון ולפיכך אם לא מסרת את כל המידע ו/או אם מסרת מידע שגוי ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין הצעת המחיר לבין הפוליסה הסופית. רובין איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מכך.

38. רובין איננה חברת ביטוח ולפיכך קבלת הצעת המחיר מותנית בזמינות הקשר למחשבי חברת הביטוח ואיכותו. רובין איננה מבטיחה כי בעת השימוש באתר ו/או ביישומון בכל זמן נתון תוכל לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח המוצגות באתר ו/או ביישומון.

39. פרסום המוצרים על ידי רובין אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת רובין לרכוש את המוצרים, ואינו מעיד על הסכמת רובין לתוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של המוצרים המוצגים. מובהר בזאת כי רובין אינה בודקת, עורכת או מפקחת על תוכן המוצרים ואינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הזמינים.

40. מובהר כי ספקים עמם רובין עומדת בקשר לצורך קבלת הצעות מחיר אינם פועלים בימי שבת ו/או חג (למיטב ידיעתה של רובין), ולפיכך לא ניתן לקבל הצעות מחיר לפוליסה ו/או להפיק פוליסה.

41. יודגש כי אין בקבלת הצעת מחיר ו/או אישור הזמנה ו/או תנאי הפוליסה כדי להוות הפוליסה עצמה ו/או כדי להוות אסמכתא המעידה לגבי התקשרות הלקוח עם רובין ו/או חברת הביטוח או כדי להוות אישור לגבי הפקת הפוליסה.

42. רובין שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע הצעות ביטוח על-פי שיקול דעתה ומסיבותיה. הודעה על כך תועבר למשתמש.

43. במקרה ותחליט שלא לבצע רכישה על פי הצעה, תהיה תוקפה של ההצעה עד לסוף החודש הקלנדרי בו הוצאה ההצעה והיא תפקע מאליה בסוף אותו החודש ללא צורך בהודעה נוספת.

44. תנאי הפוליסה לרבות תנאים מקדימים (כגון המצאת טפסים ומידע נוסף) שונים מחברה אחת לרעותה. במהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות עליך לשים לב וליתן את הדעת לתנאים הנוספים והייחודיים בין פוליסה לפוליסה כמו גם לתנאים ייחודיים ונוספים, כמו גם הצורך בהמצאת פרטים נוספים, לשם כניסת הפוליסה לתוקף.

45. לצורך רכישת מוצרים הנך נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לרובין ולחברת הביטוח לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.

46. במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה על צג המחשב/הטלפון הנייד שלך ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הפוליסה המצויה אצל רובין ו/או אצל חברת הביטוח, העותק המצוי אצל רובין ו/או אצל חברת הביטוח יגבר ולרובין לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא. לידיעתך, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי הפוליסה לאחר שהופקה אסורה בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.

47. במקרה ובו תרצה לבטל רכישת מוצרים ו/או שירותים תוכל לעשות זאת בהתאם להוראות כל דין.

ו. קנין רוחני

48. ביחסים שבין המשתמש לרובין, כל מוצר, מידע או נתון המצוי באתר ו/או ביישומון הינו רכושה הבלעדי של רובין. לעניין זה, "מידע" הינו כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, לביטוחים, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, ואודיו ולרבות עיצובם.

49. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של רובין ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.

50. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע, כולו או חלקו, שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

ז. אחריות

51. רובין אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה לרובין בקשר לכך.

52. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רובין רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או ביישומון ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או ביישומון ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר ו/או ביישומון.

53. אופן הצגת המוצרים באתר ו/או ביישומון כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של רובין.

54. בטרם תבקש הצעה לביטוח ו/או לרכוש מוצרים באתר ו/או ביישומון עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, וההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך, ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר ו/או ביישומון. ככל שאתה בוחר לרכוש או להסתמך על המוצרים באתר ו/או ביישומון , הרי שאתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר ו/או ביישומון .

55. רובין אינה מחויבת להציע במסגרת האתר ו/או ביישומון מגוון מוצרים כלשהו, או מוצר ספציפי כלשהו.

56. האתר ו/או ביישומון על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שרובין עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר ו/או ביישומון יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

57. באתר ו/או ביישומון מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר ו/או ביישומון נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון חברות הביטוח, בנקים ושאר ספקים. רובין איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדויק והנך יודע כי רובין לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. רובין איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

58. הצעות מחיר, הפקת פוליסות ותהליכי הפקת מידע (כגון מהמסלקה הפנסיונית) תלויות בחיבור למחשבי הספקים ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.

59. במקרה בו הצעת הביטוח שנרכשה נמוכה באופן חריג מאוד ביחס לכל ההצעות האחרות, סביר שמדובר בתקלה ועליך האחריות לוודא מול רובין שהצעת המחיר החריגה, לכאורה, תקפה.

60. רובין איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר ו/או ביישומון תהיה התקשורת עמך או עם הספקים תקינה ואיכותית. רובין לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר ו/או ביישומון, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או ביישומון ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר ו/או ביישומון– כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר ו/או ביישומון– כולם או חלקם.

61. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או ביישומון ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של רובין.

62. במידה ואינך מרוצה מהאתר הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ו/או ביישומון .

63. האמור באתר ו/או ביישומון ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר ו/או ביישומון איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם רובין ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג' שהוא, למעט במקרה בו צוין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח בעקבות פנייתך.

64. אין במידע באתר ו/או ביישומון ובתכנים המצויים באתר ו/או ביישומון משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק ומורשה ע"י הרשות לניירות ערך.

ח. שיפוי

65. הנך מתחייב לשפות את רובין ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת הסכמי השימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.

66. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד רובין בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם רובין פעלה בזדון ובניגוד להסכמי השימוש.

ט. הודעות

67. הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר ולרובין בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר ו/או ביישומון .www.robinhoodpro.com כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תיעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה לרובין – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי רובין על קבלת ההודעה.

י. המחאת זכויות

68. רובין תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר ו/או ביישומון, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

יא. תניית שיפוט

69. הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בו (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר ו/או ביישומון, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר ו/או ביישומון, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

יב. ״ביטוח פנסיוני״
האמור בחלק זה יחול על השימוש במערכת סטאטוס פנסיוני, וזאת בנוסף לכל הוראות החלק הכללי (חלק ב') ומבלי לגרוע מהוראות החלק הכללי כאמור.

70. "ביטוח פנסיוני" הנה מערכת אינטרנטית המאפשרת לך לצפותבמידע על המוצרים הפנסיונים המרכיבים את החיסכון הפנסיוני שלך. שירות איסוף המידענעשה עבורך על ידי רובין, באמצעות פניה למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית("המסלקה") המופעלת על ידי חברת סוויפטנס בע"מ ("סוויפטנס"),בפיקוח משרד האוצר. שירות ניתוח המידע, הצגתו ותפעולה של המערכת, לרבות כלהשירותים והתכנים המשולבים במערכת, נעשה על ידי רובין.

71. עליך לקרוא גם את מדיניות האבטחה של סוויפטנס המפורטת בכתובת: http://www.swiftness.co.il/Documents/terms_use1.pdf
שימוש בביטוח הפנסיוני מהווה הסכמה לאמור במסמכים אלה.

72. מסירת מידע אישי ושימוש במידע

72.1. הנך מסכים כי רובין תעשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהמסלקה (כמפורט להלן).

72.2. שים לב! ככל שאימות הזיהוי ייעשה על ידך באמצעות כרטיס חיוב מיידי/דיירקט (Debit) אזי תחויב בפועל בגין הליך בדיקת הכרטיס בסך של 1 ₪ (שקל אחד). ככל שאימות הזיהוי ייעשה באמצעות כל כרטיס אשראי אחר שאינו  Debitאזי הליך הבדיקה יהא כרוך בתפיסת/שריון 1 ₪ (שקל אחד) מתוך מסגרת האשראי שלך לתקופה של עד 7 ימי עסקים (משך הזמן עלול להשתנות בהתאם לסוג הכרטיס) ומבלי שהסכום ייגבה בפועל. שים לב, לא ניתן להזדהות במערכת באמצעות כרטיס מסוג דיינרס. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מסכים במפורש לכל האמור בסעיף זה והנך פוטר בזה את המפעילה מכל אחריות בקשר עם גביית התשלום או תפיסת/שריון המסגרת כאמור.

72.3. הנך מסכים כי רובין תקבל מידע אודות כל מוצר פנסיוני (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, "חוק הייעוץ הפנסיוני") המנוהל עבורך ותוכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני, מכל גוף מוסדי (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ הפנסיוני), באמצעות המסלקה, לרבות מידע בקשר עם הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלך במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.

72.4. הנך מסכים ומאשר לרובין להעביר למומחים מטעמה בתחום הביטוח והפנסיה ו/או לחברות המובילות בארץ, מגדל, הראל, הפניקס, כלל ומנורה וכן למשווקים פנסיוניים מטעמן, ככל שרובין תמצא לנכון, את כל הנתונים שמסרת לרובין וכן את כל הנתונים, לרבות נתונים פנסיוניים ונתוני תיק הביטוח אודותיך שיתקבלו מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח, וזאת לצורך מתן שירותים, כגון: תאום וקיום שיחת שירות ביחס לתיק הפנסיוני והביטוחי שלך, שיווק ומכירה של מוצרים פנסיוניים ותוכניות ביטוח, מתן שירות וטיפול שוטפים, יצירת קשר, מסירת עדכונים וכיו"ב.

73. ידוע לך כי ניתוח המידע שנמסר על ידך ו/או על ידי המסלקה ו/או צדדים שלישיים, הצגתו במערכת, ותפעול המערכת נעשה על ידי רובין בלבד.

74. המידע בנוגע לדמי הניהול המשולמים על ידך והחיסכון הצפוי מניודמוצר פנסיוני נתון בין גופים מוסדיים שונים, מחושב בהתאם לנתונים אשר נמסרו על ידךוכן על בסיס נתונים שהתקבלו מהמסלקה ו/או הגופים המוסדיים ו/או צדדים שלישייםנוספים, ותוך התחשבות בהערכות והנחות אקטואריות המבוססות על שיטות חישוב עפ"יהנחיות משרד האוצר בקשר עם הפרשות שיעשו על ידך למוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורך,גיל הפרישה הצפוי ונתונים נוספים, אשר יכול וישתנו בעתיד. הנתונים המוצגים במערכתהינם הערכה בלבד ואינם בגדר התחייבות כלשהי מצד רובין. מבלי לגרוע מכלליות האמורלעיל מובהר כי המערכת אינה כוללת ואינה מציגה נתונים עבור כל המוצרים הפנסיוניםו/או כל הגופים המוסדיים הקיימים בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל ואין במידע המופיעבמערכת, לרבות ביחס לדמי הניהול והחיסכון הצפוי מניוד מוצר פנסיוני בין גופיםמוסדיים שונים בכדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהי מצד רובין ביחס לטיבם ו/אועדיפותם (או לחלופין נחיתותם) של אפשרויות החיסכון המופיעות במערכת בהשוואה לכללאפשרויות החיסכון הקיימות בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל באמצעות מוצרים פנסיוניםו/או גופים מוסדיים שאינם מופיעים במערכת.

75. בנוסף, שים לב כי מלבד המידע המוצג במערכת בקשר עם דמי ניהול ו/או תשואה קיימים משתנים נוספים אשר עליך לשקול בטרם קבלת החלטה בדבר ניוד מוצר פנסיוני (אחד או יותר) מהמוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורך ו/או כל החלטה אחרת הנוגעת לחסכון הפנסיוני שלך ועליך לשקול היטב את משמעות ההחלטה וההתחייבויות הכספיות הקשורות לכך. לפיכך, אין להסתמך על המידע המופיע במערכת ו/או לפעול על בסיסו בלבד ואין במידע כאמור בכדי למצות את מלוא אפשרויות החיסכון הפנסיוני העומדות לרשותך. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע במערכת ו/או הסתמכות על מידע כאמור. הנך מסכים במפורש ליטול על עצמך את מלוא האחריות על כל החלטה ו/או פעולה אשר תתבצע על ידך בהסתמך על מידע המופיע במערכת, לרבות מידע בקשר עם דמי ניהול והנך פוטר בזה את רובין מכל אחריות בקשר עם החלטה ו/או פעולה כאמור.


*תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 17.5.2020.

לדף הבית