מדיניות פרטיות אתר/יישומון רובין

מדיניות הפרטיות חברות רובין פרו בע"מ ורובין סוכנות לביטוח פנסיוני 2016 בע"מ (להלן: "רובין", "אנחנו").

מסמך זה ("מדיניות הפרטיות") מתאר את מדיניות הפרטיות של רובין בקשר עם מידע מערכת (כפי שמוגדר למטה) של משתמשים (כפי שמוגדרים למטה) ביישומון (אפליקציית) רובין (להלן: "יישומון") ו/או האתר, והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ביישומון הזמינים ב https://www.robinhoodpro.com/term-of-use/termsofuse-heb ("תנאי השימוש" ויחד עם מדיניות הפרטיות "הסכמי השימוש"). אם אינך מסכים למי מתנאי הסכמי השימוש הנך מתבקש שלא להתקין את היישומון ולא לעשות בה שימוש, ולהימנע משימוש באתר.

1. כללי

1.1. לך, המשתמש במוצרים, ביישומון ו/או באתר או המבקש לעשות במי מהם ("משתמש" או "אתה"), אין כל חובה חוקית להתקין את היישומון, לעשות שימוש ביישומון, במוצרים או באתר או למסור לרובין או לאפשר לרובין לאסוף, כל נתון או מידע. יחד עם זאת, אם לא תמסור לנו (או תאפשר לנו לאסוף) נתונים מסוימים, יתכן שלא תוכל להתקין את היישומון, לעשות בו שימוש באופן מלא ו/או לעשות שימוש באתר באופן מלא ו/או לקבל חלק מהמוצרים.

1.2. רובין יכולה לשנות את מדיניות הפרטיות, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה ו/או הוספה של תנאים ו/או הוראות ("שינוי"). השימוש ביישומון, באתר ו/או במי מהמוצרים לאחר שינוי, ייחשב כהסכמה לשינוי.

1.3. רובין לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות שלך, בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

1.4. למונחים שלא הוגדרו במדיניות הפרטיות תהיה את המשמעות שיש להם בתנאי השימוש.

2. סוגי מידע ונתונים.

2.1. מידע אישי. אנחנו עשויים לאסוף נתונים המזהים את המשתמש ("מידע אישי") כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד. מידע אישי כולל מידע ומידע רגיש כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").

2.2. מידע משתמש. אנחנו צפויים לאסוף נתונים שאינם מכילים מידע אישי, כגון כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, פרסומות שקראת/צפית בהן, עמודי אינטרנט בהם צפית, פונקציות ביישומון בהם השתמשת, מוצרים שעניינו אותך, ועוד. נתונים אלה אינם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, אך למען הזהירות מובהר שכל ההסכמות שניתנות על ידך בקשר עם המידע האישי ניתנות גם לגבי מידע המערכת (ככל שנדרש).

2.3. מידע מצרפי. בנוסף, אנו נאסוף גם נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים שנגזרים מהמידע האישי ו/או מידע המערכת שברשותנו. נתונים אלו אינם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, אך למען הזהירות מובהר שכל ההסכמות שניתנות על ידך בקשר עם המידע האישי ניתנות גם לגבי המידע המצרפי (ככל שנדרש).
מידע אישי, מידע משתמש ומידע מצרפי יכונו יחד "מידע המערכת"

3. איסוף המידע
.

3.1. אנחנו עשויים לקבל מידע מערכת ממך, בעת התקנת היישומון, שימושך בו, שימושך באתר, שימושך במוצרים ו/או ביצוע רכישת מוצרי ביטוח ופנסיה
כך למשל (א) תמסור לנו נתונים (כגון: כתובת דוא"ל, מספר טלפון) אגב יצירת חשבון אישי עבורך; (ב) יאספו על ידינו נתונים וכן מידע אישי שאתה מוסר לנו כחלק מהליך איתור מוצרים פיננסיים עבורך/שברשותך (כגון: מספר תעודת זהות, תאריך הנפקת תעודת זהות, מספר דרכון, מועדי יציאה אחרונים מהארץ); (ג) במהלך מילוי שאלונים יאספו על ידינו נתונים ומידע אישי (כגון: מגדרך, מצב האישי, מספר הילדים שיש לך וגילם, הסטטוס התעסוקתי שלך ותחביבך).

3.2. אנחנו עשויים לקבל מידע מערכת ממך ככל שבמסגרת השימוש באתר ו/או יישומון תאפשר לנו גישה למוצרים מסוימים ממכשירך, בין אם מהמחשב, הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר, וזאת לטובת ביצוע פעולות מסוימות. הרשאות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות :
א. גישה לשירותי מיקום.
ב. גישה להודעות טקסט – לצורך אימות זהותך באמצעות קריאת קוד האימות הנשלח אליך ב-SMS מאיתנו.
ג. גישה לשירותי התראות בדחיפה (Push notification) – על מנת שתוכל לקבל תכנים שונים כמפורט במסמכי השימוש בדחיפה.
ד. גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר.

3.3. אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיך ממקורות חיצוניים שאתה מאשר לנו לפנות אליהם. כך למשל נשמור נתונים פנסיוניים אודותיך ואת נתוני תיק הביטוח שלך, כפי שיתקבלו מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח.

3.4. מידע אודות צדדים שלישיים. במסגרת המוצרים יתכן ותתבקש למסור נתונים אודות צדדים שלישיים (למשל ביחס לידוע/ה בציבור שלך, ביחס לילדיך ואחרים). במסירת נתונים כאמור הינך מצהיר כי הם נמסרים כדין וברשות לרובין וכי ניתן לעשות בהם שימוש לפי הסכמי השימוש מבלי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים כלשהם ו/או הוראות הדין.

4. מטרות איסוף המידע.
רובין אוספת את מידע המערכת לצורך הפעלת עסקיה, ובין היתר למטרות הבאות-

4.1. לצורך הענקת המוצרים וניהולם (לרבות על ידי צדדים שלישיים), לרבות לצורך תאום וקיום שיחת שירות ביחס לתיק הפנסיוני והביטוחי של המשתמש, שיווק ומכירה של מוצרים פנסיוניים (למשתמש ו/או למי מהקשורים אליו, כהגדרתם להלן) ותוכניות ביטוח, מתן שירות וטיפול שוטפים, גביית תשלום עבור השירות, לרבות באמצעות חברות כרטיסי אשראי וחברות סליקה וכיו"ב.

4.2 לצורך תקשורת עם משתמשים ושירות לקוחות, מסירת עדכונים, הפעלת החשבון האישי וכיו"ב.

4.3. לצורך הגשת תכנים שרובין מאמינה שיתכן שיעניינו את מי מהמשתמשים (כגון הלוואה ואשראי), לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות (כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") או משלוח תכנים בדרך של דיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות) או בדרך אחרת.

4.4. לצורך פיתוח, שינוי, שיפור ותחזוקת היישומון ו/או האתר ויתר מערכות רובין.

4.5. לצורך פיתוח, שינוי, שיפור מוצרים ו/או מוצרים עתידיים.

4.6. לשם מימוש ו/או הגנה על זכויות רובין ו/או צדדים שלישיים אחרים לפי דין, לרבות לפי הסכמי השימוש.

4.7. לשם עמידה בהוראות הדין (לרבות מסירת מידע לרשויות ו/או לפי הוראות רשות).

4.8. לצורכי אבטחת מידע, מניעת הונאה והגנה על זכויות צדדים שלישיים רלבנטיים (כגון ספקי ביטוח, כהגדרתם להלן).

4.9. למטרות אחרות המותרות לפי דין.

מובהר שביחס למידע מערכת שאינו מידע אישי, אנו רשאים לעשות שימוש אף מעבר לאמור במדיניות זו.

5. העברת מידע לצדדים שלישיים.
רובין שעשויה להעביר מידע מערכת (לרבות על דרך של מתן גישה) לצדדים שלישיים, בין היתר כמפורט להלן -

5.1. ספקי ביטוח. רובין עשויה להעביר (לפי שיקול דעתה) לספקי הביטוח מידע אישי אודות המשתמש, לרבות נתונים שמסרת וכן נתונים פנסיוניים ו/או נתוני תיק הביטוח של המשתמש שנתקבלו מהמסלקה הפנסיונית ו/או הר הביטוח. זאת לצורך מתן מוצרים (למשל לשם קבלת הצעות למוצרים פנסיוניים מאותם ספקי ביטוח), למטרות אחרות המפורטות בסעיף ‎4 לעיל ו/או כמותר לפי דין.

5.2. ספקים כלליים. רובין עשויה להעביר מידע אישי לספקים כלליים, לצורך מתן המוצרים (למשל לשמירת קשר עם הלקוח, הפעלת היישומון ו/או האתר, ביצוע הזמנתך, אחסון ותחזוקת מסדי הנתונים שלה, קבלת תשלום משתמשים וכו'), למטרות אחרות המפורטות בסעיף ‎4 ו/או כמותר לפי דין.

5.3. לצורך מתן השירות רובין עשויה להעביר חלק ממידע המערכת, או את כולו, לספקים, לעיתים תוך שימוש בתקני אבטחת מידע מהמחמירים ביותר.

5.4.  במקרה בו חובה למסור את המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוט,. לרבות במקרה של סכסוךמשפטי או עסקי בינך ובין רובין או במקרים בהם השימוש ביישומון, באתר ו/או במוצריםנעשה בניגוד לאמור בהסכמי השימוש ו/או בניגוד לדין.

5.5. לשםמימוש ו/או הגנה על זכויות רובין ו/או צדדים שלישיים אחרים לפי דין, לרבות לפיהסכמי השימוש ולרבות במקרה של תלונה אודות מי מהמוצרים, השימוש ביישומון ו/או באתרקבלת הצעות, רכישת מוצרים וכיוצא באלה.
5.6. במקרה בו מי מאתנו ישקול למכור את פעילותו, מניותיו ו/או נכסיו ו/או יבקש לגייס השקעות,אנו עשויים לגלות את מידע המערכת לרוכשים ו/או משקיעים פוטנציאליים ו/או למישישקיע במי מאתנו ו/או ירכוש את מניותינו, פעילותנו ו/או נכסינו (כולם או חלקם).
5.7. אנו עשויים להעביר לגורמים שלישיים מידע מערכת שאינו מידע אישי.

6. איסוף מידע אוטומטי וגורמים חיצוניים.

6.1. בקשרעם האתר ו/או היישומון והמוצרים, רובין משתמשת בעוגיות (cookies),מזהי מכשירי טלפון נייד, משואות רשת (web beacons) , קבציPixel והקלטת פעולות באתר/יישמון. עוגיות (cookies)הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ו/אוהיישומון. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונןהקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהםביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראותבעת הכניסה לאתר ועוד.

6.2. הטכנולוגיות שתיארנו מאפשרות לנו, בין היתר, לנטר את הפעילות שמשתמש מבצע באתר ו/או ביישומון,לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשים, לשפר את חווית השימוש והמוצריםבאופן פרסונלי, לקבל החלטות לגבי מוצרים ומוצרים שלנו (כמו לחשוב על שירותים ו/אומוצרים שנכון לפתח), למדוד את אחוז ההתעניינות ו/או היענות לתכנים שאנו מעבירים לךוכו'. שים לב שיתכן שאנו נפנה אליך על בסיס המידע שנאסף על ידי טכנולוגיות אלה.

6.3. בנוסף, רובין עושה שימוש, בין היתר, בטכנולוגיות שתיארנו לאימות פרטי משתמשים, התאמה תכנים שונים להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי.

6.4. ניתן לנטרל, לחסום או לקבל התראה לפני אחסון ביחס לרוב סוגי העוגיות על ידי שינוי הגדרות הפרסום במכשיר הטלפון שלך ו/או על ידי מחיקתן מדפדפן האינטרנט בו אתה משתמש.

6.5. צדדים שלישיים דוגמת Google Analytics עשויים להשתמש גם בטכנולוגיות שתיארנו (כגון: SDK) לצורך איסוף נתונים מהשימוש באתר ו/או יישומון, כגון מזהה מכשיר, כתובתIP , ו-Advertising ID, למידע נוסף הטכנולוגיות והפרקטיקות של Google Inc ניתן למצוא בכתובת: www.google.com/policies/privacy/partners/. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובתhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6.6. בנוסף לאמור למעלה, יתכן שהאתר ו/או יישומון יכיל קישורים לאתרים, מוצרים ו/או שירותיםשל צדדים שלישיים. שים לב שיתכן שלצדדים שלישיים אלה יש פרקיטקות שונות משלנו ביחסלנתונים שהם אוספים אודותיך, יתכן והם אוספים את אותם נתונים באמצעים שונים ובצורותשונות ואנחנו לא אחראים לפעולות שלהם (לרבות צורת איסוף הנתונים שלהם והשימוש שהםעושים בנתונים אלה). אנו ממליצים לך לבדוק את מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלובטרם תמסור להם נתון כלשהו או תעשה שימוש במי מהמוצרים ו/או השירותים שלהם.

7. אבטחת מידע:

7.1. רובין פרו מיישמת במערכותיה מה שהיא מחשיבה כאמצעים מתקדמים לאבטחת פעילותך, לשמירה על פרטיותך, ולהגנה על סודיות והמידע העומדים לרשותך

7.2. עם זאת קיימת חשיבות רבה להקפדה על אמצעי זהירות ולשמירה על כמה כללים פשוטים. יש להשתמש במכשיר המופעל לפי הוראות היצרן ושלא נפרץ או בוצעו בו שינויים. השתמש ביישומון תקני שמקורו בחנות האפליקציות הרשמית של ה- Play Store של חברת Google Inc. ובחנות האפליקציות הרשמית של הApp Store של חברת Apple Inc.


7.3 פישינג (phishing)

א. פישינג (phishing) הוא כינוי להונאות שמטרתן איסוף פרטים אישיים וסודיים בדרכי מרמה, למשל על מנת לגשת באופן לא מורשה אל חשבונותיך הפרטיים ברשת האינטרנט ולגנוב מידע רגיש, כדוגמת מספרי כרטיס אשראי, סיסמאות, נתונים פיננסיים ועוד.

ב. תרמית פישינג נעשית על פי רוב על דרך של התחזות. כך למשל, לעיתים תרמית שכזו נעשית על ידי התחזות לארגונים לגיטימיים ושליחת הודעות (כגון הודעות דוא"ל) מזויפות אל ציבור רחב. הודעות אלו נראות דומות להודעות אמיתיות שמוציא הארגון הלגיטימי (כמו רובין או מי מספקי הביטוח), משום שהן יכולות לכלול למשל את הלוגו של הארגון, ניסוח משפטים מעוררי אמון, ניסוח משפטים הקוראים בדחיפות להחלפת סיסמא או הזנת מידע רגיש אחר וכדומה. במסגרת ההודעות האמורות מתבקש מקבל ההודעה לפנות לקישור המוביל אל אתר מזויף הדומה מאוד לאתר הארגון הלגיטימי, ובכך מנסה מבצע התרמית להערים על המשתמש ולגרום לו למסור את פרטיו האישיים (או לאפשר גישה אליהם על ידי הורדת קבצים למחשבו).

ג. סמישינג - (SMS phishing – Smishing) הוא כינוי להונאות פישינג שמטרתן איסוף פרטים אישיים וסודיים בדרכי מרמה באמצעות הודעת SMS שתכיל קישור לאתר ו/או ליישומון מתחזה או בקשה לשלוח את פרטי ההזדהות בהודעה חוזרת. במידה וקיבלת הודעת SMS שאינה מכילה את קוד הסוגי האישי שמסרת בעת הרישום ושנראית חשודה, אין להשיב לה או ללחוץ על הקישורים המופיעים בה ויש להודיע מידית למוקד התמיכה.

7.4. שמירה על פרטי הרישום לגלישה בחשבון האישי: פרטי הרישום הינם אישיים וסודיים. אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים. כמו כן, אין לשמור פרטים אלו במחשב או בטלפון נייד, מחשש לחשיפתם על ידי וירוסים, סוסים טרויאניים או תוכנות שיתוף קבצים, המאפשרות גישה לקבצים במחשב.

7.5. אין למסור את הסיסמה האישית לשום גורם, גם אם הוא מזדהה כחברת רובין או מזוהה עמו. אם אכן יבקשו ממך למסור את הסיסמה האישית, אין למסרה! עליך לדווח על כך מידית למוקד התמיכה. אין לשלוח בדואר אלקטרוני או ב-SMS את פרטי הרישום לכניסה לחשבונך האישי, לרבות מספר כרטיס אשראי.

7.6. רובין עושה מאמצים לאבטח את מידע המערכת באתר וביישומון. יחד עם זאת, רובין איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי היישומון, האתר, מחשביה ו/או מי ממסדי הנתונים שלה (העלולים לכלול מידע אישי שאתה מסרת), לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה לממסדי הנתונים שלה, לאתר, מחשביה ו/או ליישומון.

7.7. העברת מידע אישי בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר ו/או ביישומון נשמר על ידי רובין באמצעי אבטחה סבירים ולא תיעשה על ידי רובין. רובין לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת רובין ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לספק ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע ו/או מעשה או מחדל של הספק עצמו.

8. אחסון המידע. רובין משתמשת בשירותי של ספקים שהיא מחשיבה כמובילים בעולם בתחום של אבטחת מידע. שרתי החברה בהם מאוחסנים נתונים האמורים במדיניות הפרטיות נמצאים בחוות השרתים המאובטחת של חברת מייקרוסופט המפוזרים ברחבי העולם בתצורת load balancing, הגישה לשרתים מוגבלת לבעלי הרשאות המאושרים וספקים (לרבות נציגיהם) לפי מדיניות רובין. שים לב שיתכן שהנתונים האמורים במדיניות פרטיות זו יאוחסנו מחוץ למדינת ישראל ומחוץ למדינות האיחוד האירופי, במדיניות בהן הדין הנוגע לפרטיות משתמשים שונה או אף פחות מחמיה ביחס לדין בארץ. שים לב שיתכן ונעבוד עם ספק שאינו מיקרוסופט.

9. אמצעי קשר, דברי פרסום ודיוור ישיר.

9.1. אתה מסכים שנשתמש בנתונים שנאספים לפי מדיניות פרטיות זו על מנת ליצור אתך קשר ולשלוח לך תכנים (לרבות דברי פרסומת) בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות SMS , פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים ומובהר שהתקשורת איתך יכולה להיעשות גם על דרך של דיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות).

9.2.זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות) בכל אמצעיהדיוור, וכן לבקש שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת)בדואר אלקטרוני, הודעת SMS, פקסוהודעת טלפון מוקלטת. תוכל לעשות כן בקישור הנמצא בהודעה עצמה או ביצירת קשר איתנולפי הפרטים המצויים באתר החברה.

9.3. גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות)הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם המוצרים שלך).


10. בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיות זו ו/או בקשר עם חוק הגנת הפרטיות ניתן לפנות לרובין בכתובת המייל INFO@ROBINHOODpro.com או באמצעות פקס מס' 03-5545890 או בדואר רגיל אל: יגאל אלון 90, ת"א. ככל שהדין מאפשר, תהיה רשאי לעיין ולתקן מידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) אודותיך שאנו מחזיקים. כדי לעשות זאת, יהיה עליך להגיש בקשה כאמור לעיל ולמסור לנו פרטים שנדרוש באופן סביר.

11. לבירורים שאלות ותמיכה ניתן לפנות למוקד התמיכה במספר 054-5338060 רובין פרו בע"מ, יגאל אלון 90, ת"א.


תאריך עדכון אחרון:  17/05/2020
כל הזכויות שמורות, רובין פרו בע"מ ורובין סוכנות לביטוח פנסיוני .(2016)

לדף הבית